dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.

Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.


Emitorový sledovač


A. Zadání


Proveďte doplnění a analýzu emitorového sledovače podle zapojení -Tranzistor má v nastaveném bodu Uce = 5 V, Ic = 1 mA, Ube = 0,6 V. Střídavé parametry v okolí pracovního bodu jsou - h11 = 4 kW, h12 = 2*10-4, h21 = b = 180, h22 = 30 mS

Stanovte potřebné napájecí napětí a klidový proud báze Ib. Vypočtěte činitel teplotní stabilizace pracovního bodu. Pro střední kmitočty určete celkové zesílení napěťové a proudové, a vstupní a výstupní impedanci. Stanovte dolní mezní kmitočet fd1 a vypočtěte kondenzátor Cv2 tak, aby fd2 = fd1. Jaký poměrný pokles temene obdélníkového impulsu o trvání 10 ms způsobí každý z vazebních kondenzátorů.


  1. B. Řešení


1) Výpočet proudu báze -

Vyjdeme ze vztahu -


Odtud -


2) Výpočet napájecího napětí

Abychom vypočítali UN musíme si vypočítat Ure, k výpočtu Ure potřebujeme Ie


Potom -


Nyní můžeme určit napájecí napětí -


3) Výpočet činitele teplotní stabilizacePro daný zesilovač platí -


Po dosazení -


4) Výpočet napěťového zesílení, kde Rz1 je paralelní kombinace Re a Rz

Abychom mohli užít tohoto vztahu, musíme převést dané parametry tranzistoru pro zapojení SE na parametry pro zapojení SCPoté musíme ještě vypočíst parametr Dhc -


Nyní můžeme dosadit :


5) Výpočet výstupního odporu

Nejprve si určíme výstupní odpor tranzistoru -


To můžeme dosadit do vzorce -


Emitorový sledovač ovšem nepracuje, jako do zátěže do kolektorového odporu, ale do paraelní kombinace odporu emitorového a zatěžovacího, proto musíme vzorec upravit -


, kde Rz1 je paralelní kombinace Re a Rz.


6) Výpočet vstupního odporu


, kde Rz1 je paralelní kombinace Re a Rz.


7) Výpočet proudového zesílení


8) Výpočet Cv2

Nejprve si určíme časovou konstantu Cv1 -


Poté lze určit Cv2 -
9) Výpočet poměrného poklesu impulzu o trvání 10 ms.

Pokles temene -


10) Výpočet dolního mezního kmitočtu11) Výpočet Cblok.

Aby emitorový sledovač správně fungoval musí být splněna podmínka -


Z toho plyne -

Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.

dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.