dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.

Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.


Maturita Rez 2001-05-15 Josef Volmut

Systémy NTSC, PAL, SECAM


Přenosová soustava NTSC

Pro přenos barvonosné informace používá tato soustava jedinou pomocnou barvonosnou vlnu. Protože je třeba přenášet dva nezávislé signály ER - EY a EB - EY, je tato vlna rozdělena ve dvě složky navzájem posunuté o 90° a každá složka je amplitudově modulována jedním rozdílovým signálem. Takovou modulaci nazýváme kvadraturní. Nosná vlna se potlačuje a sloučením obou složek vzniká vlna, kterou lze charakterizovat jako modulovanou současně amplitudově i fázově. Sečtením této vlny s jasovým signálem dostáváme úplný signál barevné televize soustavy NTSC.

Protože jasový a barvonosný signál leží ve stejné kmitočtové oblasti, je nutné se postarat o to, aby se vzájemně nerušily. Minima rušení barvonosnou vlnou dosáhneme tehdy, bude-li její kmitočet co nejvyšší
(vyšší kmitočet – menší rozměr a viditelnost rušící bodové struktury), ale hlavně tím, že kmitočet barvonosné vlny se zvolí jako lichý násobek polovičního řádkového kmitočtu. V tomto případě budou kladným (světlým) půlvlnám barvonosné vlny na jednom řádku odpovídat záporné (tmavé) půlvlny na řádku o jeden nižším. Z normální pozorovací vzdálenosti oko nerozliší dva sousední řádky a rušení bude subjektivně zmenšeno. Na přijímací straně musíme z detekovaného úplného barevného televizního signálu získat potřebné průběhy pro vybuzení tří trysek barevné obrazovky, musíme provést dekódování. Získání obou rozdílových složek ER - EY a EB - EY se docílí synchronní detekcí. Její postata tkví v opětném přidání nemodulované barevné nosné vlny obnovené na přijímači s velkou přesností kmitočtu i fáze a přivedení takto upraveného signálu na detektor. Pro detekci druhé složky (ER - EY) je přidávaná nosná vlna posunuta o 90°. K obnovení nosné vlny se používají synchronizační impulsy barvy, což jsou rádiové impulsy obsahující 10 až 12 kmitů barvonosné vlny vysílané za řádkovým synchronizačním impulsem. Na přijímací straně se oddělují a slouží k synchronizaci místního oscilátoru. Z něho se pak přivádí nosná vlna na synchronní detektory.

Z jasového signálu EY a obou rozdílových signálů se maticovým obvodem získají základní signály
ER, EG, EB. Tyto signály jsou přivedeny na modulační elektrody trysek barevné obrazovky, na jejímž stínítku pak vzniká barevný obraz


Přenosová soustava PAL

Vznikla zdokonalením soustavy NTSC a využívá také kvadraturní modulaci pro přenos barvonosných rozdílových složek. Nový je zde princip střídání fáze barvonosné vlny ER - EY o 180° v řádcích po sobě následujících. Toto střídání fáze jedné barvonosné složky příznivě přispívá k odstranění citlivosti úplného barevného signálu na zkreslení diferenciální fází. Na přijímací straně umožňuje rozdělení kvadraturně modulovaného signálu pomocí zpožďování signálu o dobu jednoho televizního řádku. Další zpracování signálů ER - EY a EB - EY je obdobné jako u soustavy NTSC.


Přenosová soustava SECAM

V této přenosové soustavě se pro přenos barvotvorných složek používá kmitočtová modulace dvou pomocných nosných vln. Jedna pro složku ER - EY, druhá pro složku EB - EY. Dále je přenos uspořádán tak, že se složky přenášejí s řádkovým sledem, tj. v jednom řádku ER - EY a v následujícím EB - EY atd. Postupným přenosem barvonosných složek se zamezí jejich vzájemnému ovlivňování. Použitím kmitočtové modulace nosné vlny barev se dosáhne snížení citlivosti úplného barevného signálu na zkreslení přenosové cesty diferenciálním ziskem a fázi. Pro synchronní chod přepínače sledu rozdílových složek se ve snímkovém zatemňovacím intervalu vysílá řada radiových impulsů, která má za úkol opravu fáze elektronického přepínače při nesprávném nastavení. Soustava není plně slučitelná s černobílou televizí.


Může obsahovat pravopisné i faktické chyby. Obrázky lze zvětšit obvykle nabídkou pravým tlačítkem - zobrazit obrázek nebo otevřít obrázek.

dlabos.wz.cz - pokud chcete nepatrně podpořit zkvalitnění tohoto webu, použijte odkaz přes reklamní systém http://7w.cz/666 a následně pokračujte kliknutím na šipku vpravo nahoře.