Studijní materiály

Materiály byly vytvořeny studenty a k volnému šíření pro studijní účely. Zákaz zneužívání pro finanční obohacování. Obrázky je v normálních prohlížečích možné zvětšit (pravým tlačítkem "zobrazit obrázek" nebo "otevřít obrázek"), pozor na velikost při tisku. Možnost výskytu pravopisných i faktických chyb! Informace používáte na vlastní riziko a za případný studijní neúspěch způsobený neověřením z jiných věrohodných zdrojů nesete vlastní zodpovědnost. Pro vyhledání na stránce použijte Ctrl+F. Některé stránky jsou datově náročné (pozor na mobilních telefonech). Níže na stránce ještě příklady z elektroniky a telekomunikační zařízení.

Teorie elektroniky

   R,C součástky
   Cívky a transformátory
   Metody řešení lineárních elektrických obvodů
   Komplexní lineární jednobrany (dvojpóly) (205 kB)
   Rezonanční obvody
   Lineární komplexní dvojbran (čtyřpól) (125 kB, scan)
   Pásmové propusti a zádrže RC
   Přechodové jevy (107 kB)
   PN přechod, usměrňovací diody (100 kB, scan)
   Zenerova, lavinová a kapacitní dioda (varikap)
   Tunelová dioda, PIN, Schottkyho dioda
   Bipolární tranzistory (193 kB, scan)
   Unipolární tranzistor
   Spínací součástky diak, tyristor, triak
   Součástky řízene teplotou a magnetickým polem
   Součástky řízené osvětlením
   Alfanumerické displeje
   Obrazovky
   Dynamické vlastnosti zesilovače se společným emitorem (SE)
   Nastavení pracovního bodu tranzistoru
   Zpětná vazba v zesilovači
   Emitorový sledovač, napěťový sledovač s operačním zesilovačem (100 kB)
   Zesilovač v zapojení se společnou bází (SB)
   Rozdílový zesilovač diskrétní
   Selektivní zesilovače
   Širokopásmový a impulsní zesilovač
   Třídy zesilovačů, výkonový zesilovač
   Výkonové zesilovače
   Operační zesilovače (OZ), invetující, neinvertující
   Operační zesilovač jako převodník proud-napětí a součtový zesilovač (133 kB)
   Integrátory s operačnímí zesilovači
   Operační zesilovač jako napěťový komparátor
   Jednocestný usmerňovač, zdvojovač, násobič
   Dvoucestné usmerňovače
   Zvlnění a filtrace usměrněného napětí
   Parametrické stabilizátory napětí a proudu
   Zpětnovazební stabilizátory
   Spínané napájecí zdroje
   Oscilátory harmonických kmitů s LC
   Oscilátory harmonických kmitů řízené krystalem
   Oscilátory harmonických kmitů s RC
   Obvody pro tvarování a omezovaní signálu
   Astabilní klopný obvod (AKO)
   Monostabilní klopný obvod (MKO)
   Bistabilní klopný obvod (BKO)
   Zdroje napětí (generátory) pilovitého průběhu
   Amplitudová modulace (AM) (160 kB, scan)
   Kmitočtová (frekvenční) modulace (FM)
   Impulsní modulace
   Demodulace amplitudově modulovaného (AM) signálu
   Demodulace frekvenčně modulovaného (FM) signálu (90 kB)
   Měniče kmitočtu (2)
   Měniče kmitočtu (1) (270 kB)
   Přijímače
   Stereofonní rozhlas
   Snímání a přenos televizního (TV) obrazu, TV normy (180 kB, scan)
   Televizní přijímač (170 kB, scan)
   TV přijímače
   Princip barevné televize
   Přenos signálu, vedení
   Optické spoje
   Magnetický záznam zvuku (122 kB)
   Komparátory s operačním zesilovačem (350 kB)
   Převodníky napětí-kmitočet (U/f) (225 kB)
   Alfanumerické zobrazovací součástky
   Antény
   Astabilní klopný obvod (AKO)
   Bistabilní klopný obvod (BKO), monostabilní klopný obvod (MKO)
   Diferenciální zesilovače
   Diskrétní a číslicové modulace
   Dvoucestné usměrňovače
   Eletkroakustické měniče
   Emitorový sledovač, zesilovač se společnou bází (SB), fázové invertory
   Frekvenční závislost tranzistoru
   Generátory pilových průběhů
   Impulsové zesilovače
   Jednocestné usmerňovače, zdvojovač a násobič napětí
   Kmitočtová (frekvenční) modulace (FM)
   Magnetický a optický záznam signálu
   Magnetický záznam zvuku
   Měniče kmitočtu
   Metody řešení lineárních elektrických obvodů
   Mikroelektrické součástky, integrované obvody (IO)
   Můstkové zesilovače (94 kB)
   Nastavení pracovního bodu tranzistoru
   Nízkofrekvenční (NF) dvojčinné zesilovače velkého výkonu
   Nízkofrekvenční (NF) jednočinný zesilovač velkého signálu
   Obrazovky
   Obvody pro demodulaci amplitudové modulace (AM)
   Operační zesilovače (OZ)
   Oscilátor LC, krystalový oscilátor
   Přechodové jevy
   Rádiové přijímače
   Rádiové vysílače
   RC oscilátor
   Rezonanční obvody
   R,L,C součástky
   Rozdělení rádiových vln a jejich šíření
   Selektivní RC články
   Širokopásmový zesilovač
   Součástky řízené osvětlením
   Součástky řízené teplotou a magnetickým polem
   Stabilizátory napětí a proudu
   Stereofonní rozhlas
   Systémy NTSC, PAL, SECAM (barevná televize)
   Unipolární tranzistor
   Vázané rezonanční obvody
   Vysokofrekvenční (VF) selektivní zesilovače malého signálu
   Vícevrstvé spínací polovodičové součástky
   Vysokofrekvenční vedení
   Zenerova, tunelová a kapacitní dioda (varikap)
   Zesilovač malého signálu s RC vazbou, frekvenční závislost
   Zpětná vazba v zesilovači
   Zvlnění a filtrace usměrněného napětí

Elektronika - příklady

RC oscilátor
LC oscilátor
Emitorový sledovač
Kmitočtový korektor
Paralelní rezonanční obvod

Telekomunikační zařízení

Kontakty
Relé (138kB)
Elektroakustické měniče
Akustické a optické návěstí
Telefonní systémy
Elektromechanické filtry

Další věci

Online mapa znaků

Zkratky (elektrotechnický slovník, nikoliv klávesové)

Dotazy: cokoliv zavináč dlabos.wz.cz

Odkazy

Virtuální elektro muzeum